KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK kısaltmasıyla belirtilecektir) 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan tarafından hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan, hastaların paylaşmış olduğu kişisel verilerini, kaydedebilir, depolayabilir, muhafaza edebilir, yeniden düzenleyebilir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşabilir. Ayrıca KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarabileceğini devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, “KVKK ve İmha Politikası”nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini beyan eder.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Bosfor Apt. No:33/1 Beyoğlu – İstanbul adresinde bulunan Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan Muayenehanesini,

Diş Hekimi Ali Mert Türkkan: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Bosfor Apt. No:33/1 Beyoğlu – İstanbul adresinde bulunan Diş Hekimi Ali Mert Türkkan Muayenehanesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek kişiyi, ifade eder.

KVKK uyarınca, hasta olarak paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen gerçek kişi tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; ∙ Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ∙ Doğru ve gerektiğinde güncel ∙ Belirli, açık ve meşru amaçlar için ∙ İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ∙ İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan faaliyetleri;

• Hasta kayıt işlemlerini yapmak,

• Diş hekimi olarak, alanında ilgili tedavileri gerçekleştirmek.

İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda bahsi geçen faaliyetlerde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Verileri: Ad-soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası

İletişim Verisi: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, ikametgah/adres bilgisi, e-posta adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Yalnızca Sağlık Verileri): Mevcut Sağlık Durumu Bilgileri, Kan Grubu vb; Geçirdiği/Sahip Olduğu Sistemik, Bulaşıcı vb Hastalıkları; Kullandığı/Kullanmış Olduğu İlaçlar vb. ile Kişiye Uygulanan/Planlanan/Uygulanmış Tedavilerin Kayıtları.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan’ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (İl Sağlık Müdürlükleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, hukuk müşaviri, mali müşavir, diş teknikeri ve tedarikçi firmalar) listede sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan tarafından;

I. Hasta Anamnez Formları,

II. Randevu Talep ve İletişim Formları,

III. www.tiraliturkkan.com ve www.dishekimlerim.com Web Sitesi İletişim Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak,

Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan’ın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan’a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla “Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Bosfor Apt. No:33/1 34437 Beyoğlu-İstanbul” adresinde bulunan Diş Hekimi Müge Tirali Türkkan ve Diş Hekimi Ali Mert Türkkan muayenehanesine ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

a) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

b) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

c) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

b) Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Saygılarımızla,

Dr.Dt. Müge Tirali Türkkan,

Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı (Periodontolog)

MSc.Dt. Ali Mert Türkkan

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bilim Uzmanı

Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Bosfor Apt. No:33/1 Beyoğlu – İstanbul

Telefon: 02122433666 – 05307222030

www.tiraliturkkan.com

www.dishekimlerim.com